Artikel

Sprogvurdering i dagtilbud

Få indblik i brugen af forskellige sprogvurderingsmaterialer og i de refleksioner, som pædagoger og sprogvejledere gør sig i forbindelse med både sprogvurderingen og den efterfølgende indsats.

Siden indførelse af sprogvurdering i dagtilbud i 2007 har der været fokus på kvaliteten af de anvendt sprogvurderingsredskaber. ”Kvalitet” vedrører flere aspekter af et sprogvurderingsmateriale. Det knytter sig dels til materialets design og dels til anvendelsen af materialet. Selve materialet skal fx være designet, så det kan identificere børn i sproglige vanskeligheder, men samtidig skal materialet også kunne identificere børn, der ikke er i sproglige vanskeligheder (Slott, 2009). Det skal også være anvendeligt i en dansk pædagogisk kontekst, så udbyttet kan stå mål med indsatsen. Igangsættelse af en sprogvurdering koster ressourcer i form af tid og engagement fra både børn, forældre og pædagoger; ressourcer, som ellers kunne bruges på andet pædagogisk arbejde. Det er
sidstnævnte kvalitetsindikatorer, der er omdrejningspunkt for nærværende artikel.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) publicerede i 2017 en oversigt over sprogvurderingsredskaber i dagtilbud, der indeholder en gennemgang af seks materialers kvalitet, baseret på den dokumentation, som udviklerne har offentliggjort (Danmarks Evalueringsinstitut, 2017). Oversigten kan derfor beskrives som en kvalitetsopgørelse af følgende seks materialer: Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen (Version 2010), Sprogvurdering 3-6 år (Version 2017), TRAS, PUB Sprog, CDI-Sprogvurdering og Sprogets Milepæle. Materialerne består af både test– og observationsmaterialer, og de er udvalgt via søgning og konsultation af eksperter og interessenter. I forbindelse med udarbejdelsen af denne artikel har vi taget udgangspunkt i EVA’s oversigt med henblik på at undersøge anvendelsen af materialerne.

Kvalitative data

EVA’s oversigt er baseret på kvantitative data. Anvendelsesaspektet kræver kvalitative data, hvorfor vi i forbindelse med udarbejdelsen af denne artikel har vi været i kontakt med syv daginstitutioner i syv forskellige kommuner på tværs af landet.

Vi har i hvert dagtilbud interviewet den pædagog/sprogvejleder, som havde mest at gøre med sprog-vurdering af børnene. Hvert interview bestod af ni spørgsmål og tre underspørgsmål, jf. Tabel 1 (se pdf).

Alle data er efterfølgende bearbejdet via meningskondensering, og vi vil præsentere resultaterne på baggrund af udvalgte tematikker. Vi har imidlertid ikke kendskab til kommuner og/eller sprogvejledere, der systematisk anvender to ud af guidens seks sprogvurderingsredskaber, hvorfor de inddragne praksisperspektiver vedrører følgende fire sprog-vurderingsmaterialer: Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen (2010), Sprogvurdering 3-6 (2017), TRAS og PUB Sprog.

Vi ønsker at understrege, at resultatet af de i alt syv interviews ikke er generaliserbart grundet undersøgelsens omfang. De fremskrevne fund, der fremlægges nedenfor, giver således udelukkende et blik ind i en udvalgt del af praksis anno 2019. Alle citater i artiklen stammer fra telefoninterviews udført januar 2019.

Vil du vide mere? Så hent artiklen Sprogvurdering i dagtilbud (pdf) her.

Mere inspiration

3 indledende greb til bæredygtig dannelse i dagtilbud

Hvorfor det er vigtigt at arbejde med bæredygtig dannelse i dagtilbud? Få svaret her, og et bud på tre indledende greb til at igangsætte arbejdet hos jer.

Gå til siden

Evaluering af pædagogisk praksis - fra tanke til handling

Evaluering i dagtilbud: Hvordan agerer du evaluator i egen praksis, og hvilke faldgruber er der? Få svarene i denne artikel.

Gå til siden

Neuropædagogik - brug viden om hjernen i dit pædagogiske arbejde

Hvad er neuropædagogik? Og hvordan er neuropædagogik som en pædagogisk tilgang relevant for dit pædagogiske arbejde? Det får du konkrete bud på her.

Gå til siden

Praktikvejleder pædagog: 5 grunde til at blive praktikvejleder

Vil du være med til at uddanne dygtige pædagoger? Så er en praktikvejlederuddannelse for dig. Læs 5 grunde til at blive praktikvejleder som pædagog.

Gå til siden