Forældresamarbejde - Skab sammenhæng mellem dagtilbud og hjem

Forældresamarbejde i dagtilbud skal styrke børns læring, udvikling, dannelse og trivsel. Som pædagog og dagplejer har du derfor en vigtig opgave i at vejlede forældre i dette. Men hvordan griber du det an? Og hvad er et godt forældresamarbejde egentlig? Her får du indblik i fire steder, hvor det er vigtigt at sætte ind for at skabe et godt forældresamarbejde i dagtilbud.

foraeldresamarbejde-skab-sammenhaeng-mellem-dagtilbud-og-hjem

Hvad er et godt forældresamarbejde?

Et godt forældresamarbejde i dagtilbud er et samarbejde, der bygger på en tillidsrelation mellem jer og forældrene. Et samarbejde der er præget af åbenhed og dialog. Den tillidsfulde relation må bygge på gensidig forståelse og respekt for hinandens perspektiver. I jeres samarbejde med forældrene må I derfor sørge for at inddrage deres perspektiver på barnet og se dem som en ressource i barnets liv. Det ressourcefulde møde giver jer nemlig en unik indsigt i forældrenes viden om barnet, som I kan tage med videre i jeres pædagogiske arbejde med at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet.

Hvorfor er forældresamarbejde vigtigt?

Forældresamarbejdet i dagtilbud har de seneste år fået ekstra opmærksomhed. I den styrkede pædagogiske læreplan er forældresamarbejdet blevet fremhævet særlig vigtigt for at kunne udvikle læringsmiljøer af høj kvalitet. Et godt forældresamarbejde i dagtilbud skal være tillidsfuldt, ærligt og konstruktivt. Det er afgørende for barnets læring, udvikling, dannelse og trivsel. Som pædagog eller dagplejer skal I kunne vejlede forældre i, hvordan de bedst muligt kan bidrage til barnets læring og udvikling. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan I samarbejder med forældrene. Men hvordan skaber I et godt og konstruktivt samarbejde? Og hvilke faktorer er afgørende for at kunne vejlede forældrene i barnets læring og udvikling?

Hvordan får man et godt forældresamarbejde?

For at få et godt forældresamarbejde er der fire steder, hvor I med fordel kan sætte ind:

 1. Den pædagogiske kultur, hvor jeres fokus skal være på at skabe et godt personalemiljø med gode samarbejder mellem kollegaerne. Læs mere om, hvordan I kan arbejde med den pædagogiske kultur.
 2. Forældreressourcer, hvor I fokuserer på de ressourcer, forældrene har og arbejder med at udvikle dem. Læs mere om arbejdet med at skabe forældreinddragelse med udgangspunkt i forældrenes ressourcer
 3. Relationsarbejde, hvor I har fokus på at skabe tillid mellem jer og forældrene. Læs mere om relationsarbejde, og hvordan I kan skabe et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde.
 4. Fællesskabet mellem forældrene, hvor jeres fokus skal være på at skabe aktiviteter, hvor forældrene i dagtilbuddet kan møde hinanden. Læs mere om arbejdet med forældrefællesskaber.
model forældresamarbejde

 

Den pædagogiske kultur

Den pædagogiske kultur handler om, hvordan samarbejdet er mellem kollegaer i dagtilbuddet. For at kunne varetage et tillidsfuldt, ærligt og konstruktivt forældresamarbejde, må det personalemiljø, I selv indgår i, også være tillidsfuldt og ærligt. Der skal være afsat tid og ressourcer, så personalemiljøet kan understøtte refleksion og udvikling. I samarbejde med ledelsen skal I løbende forholde jer refleksivt til jeres pædagogiske praksis, herunder forældresamarbejdet og relationen til forældrene. Det skaber fundament for en fælles retning og forståelse af den pædagogiske praksis.

Skab et reflekterende personalemiljø

I arbejdet med at skabe et reflekterende og udviklende personalemiljø, kan I med fordel overveje:

 • Hvilket samarbejde har I som kollegaer, og oplever I at have en tillidsfuld relation til hinanden?
 • Hvordan tilrettelægger I jeres pædagogiske møder, så der er plads og tid til at kunne reflektere over praksis og jeres samarbejde med forældrene?
 • Hvordan arbejder I med det pædagogiske grundlag, og oplever I at have skabt en fælles retning for jeres pædagogiske praksis?

Forældreressourcer

I relationen til forældrene er det nødvendigt, at I arbejder ud fra et fokus på forældrenes ressourcer og kompetencer, og hvordan I kan udvikle dem. I må vise forståelse for og acceptere, at forandringer kan tage tid, men at forandringer og udvikling sker ved at fokusere på forældrenes ressourcer. Samtidig handler det om at igangsætte konkrete tiltag, hvor forældrene skal forbedre tilknytning til og forståelse for institutionen.

Forældre er forskellige. Derfor er det også op til jer at skabe de rette rammer for forældresamarbejdet, så hver enkel forælder har mulighed for at deltage på bedste vis. Der ligger et stort arbejde i, at undersøge og udvikle et forældresamarbejde, som skaber de rigtige rammer for de forældre, der er i institutionen. Og et stort arbejde i at skabe et samarbejde, som stemmer overens med jeres lokale traditioner, ønsker og pædagogiske praksisser. Det arbejde kræver et indgående kendskab til forældrene og løbende dialog om rammer og betingelser for deltagelse. Hvordan ønsker forældrene at deltage i samarbejdet? Og hvad ønsker I som professionelle af forældrene?

Forældreinddragelse og løbende dialog

Den løbende forventningsafstemning og dialog er afgørende for at kunne åbne op for forskellige perspektiver og holdninger. Men den er også nødvendig for at belyse institutionens logikker, fordi de bevidst eller ubevidst er med til at rammesætte måden, I samarbejder på. Den pædagogiske praksis er fyldt med logikker og forståelser, som oftest er helt selvfølgelige for dig og dine kolleger, men måske er det ikke altid en selvfølge for forældrene. Det handler derfor om at være nysgerrig på forældrenes syn på samarbejdet og deres mulighed for indflydelse. Det arbejde er ikke nemt, og det vil kræve vedholdenhed og en løbende nysgerrighed. Hvis ikke I accepterer og forfølger de forskellige perspektiver og deltagelsesmuligheder, er der risiko for at samarbejdet bliver til et pseudosamarbejde uden reelle udviklingsmuligheder.

Mere forældresamarbejde er dog heller ikke nødvendigvis lig med bedre forældresamarbejde, og der er en risiko for at samarbejdet bliver grænseløst. Derfor skal I sammen udvikle nogle strategier eller regler for måden, I samarbejder på. Det handler ikke om, at opfinde en masse nye måder at samarbejde på, men om at undersøge det potentiale, der ligger i det eksisterende samarbejde.

Skab et nuanceret forældresamarbejde 

I arbejdet med at skabe et nuanceret forældresamarbejde, kan I tage en snak om:

 • Hvordan er jeres relation til forældrene? Hvem kender I godt, og hvem kender I mindre godt?
 • Hvordan kan I sikre en løbende forventningsafstemning, så det bliver gennemsigtigt, hvad der forventes af hvem?
 • Hvilke deltagelsesmuligheder har forældrene, og hvilke ønsker har de til samarbejdet? Hvornår har I sidst været nysgerrige på det?
 • Hvornår har I sidst undersøgt betingelserne for samarbejdet? Hvordan organiserer I samarbejdet, og fungerer det hensigtsmæssigt?

Relationsarbejde

En tillidsfuld relation med en åben, gensidig og anerkendende dialog er nødvendig for overhovedet at kunne samarbejde. Den tillidsfulde relation skaber I ved at inddrage forældrene som ligeværdige samarbejdspartnere. Det forudsætter, at I ikke forsørger at lave om på forældrene, men netop anerkender og møder forældrene med fokus på deres ressourcer.

Tillid versus tilfredshed

I og forældrene vil sikkert være enige om, at tillid og tryghed er det vigtigste i samarbejdet. Tillid og tryghed er da også helt centrale og afgørende faktorer i samarbejdet men også kompliceret at skabe og opretholde i praksis ifølge pædagoger og forældre. I forsøget på at skabe en tillidsfuld relation, arbejder pædagoger hårdt for at sikre tilfredse forældre, og forældre gør meget for at virke tilfredse. Tilfredshed og tillid synes på en måde at smelte sammen. Men ved at virke tilfredse for at ”bevare den gode stemning” udvisker I muligheden for at være ærlige og åbne omkring de forskellige perspektiver og holdninger.

Forældresamarbejdet vil altid være fyldt med modsatrettede holdninger. Begge parter har forskellig viden, forskellige forståelser af barnet, forskellige interesser og muligheder i praksis, og det skal tilliden kunne bære. Utilfredshed eller modsatrettede holdninger skal derfor ikke nødvendigvis ses som et brud på tilliden. Det skal ses som en mulighed for at undersøge de forskellige opfattelser af barnet og på baggrund af det, kan I udforske vejen videre frem.

Skab et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde

I arbejdet med at skabe en tillidsfuld relation i et samarbejde med modsatrettede holdninger, kan I med fordel overveje:

 • Hvordan skaber I rum for forskellige perspektiver?
 • Hvordan kan I imødekomme utilfredshed og bruge det konstruktivt i samarbejdet?

Har du brug for mere viden og gode redskaber til at skabe et tillidsfuldt forældresamarbejde? Så vil jeg anbefale dig at læse min rapport, der sætter spot på, hvordan pædagoger og forældre oplever at skulle vejlede og modtage vejledning. Se rapport om forældresamarbejde i dagtilbud.

Fællesskab mellem forældre

Fællesskabet mellem forældrene er måske ofte overset i forældresamarbejdet. Men især gruppeaktiviteter, som omfatter både børn, forældre og pædagoger, giver markant flere positive effekter på børns kognitive og adfærdsmæssige udvikling. Derfor må I skabe rum for, at forældrene sammen med deres børn kan deltage i planlagte aktiviteter med andre forældre. Ved at skabe rum for det, får de mulighed for at udveksle erfaringer og refleksioner omkring emner, som de er optaget af, og som udfordrer dem i hverdagen. Forældreråd og forældrebestyrelse spiller også en afgørende rolle og kan understøtte det pædagogiske personales forældresamarbejde.

Skab grobund for gode forældrefællesskaber

I arbejdet med at skabe gode muligheder for forældrefællesskaber, kan I med fordel overveje:

 • Hvilket fællesskab oplever I mellem forældrene lige nu?
 • Hvordan kan I understøtte den videre udvikling af forældrefællesskabet?
 • Hvordan kan forældreråd og/eller bestyrelse hjælpe jer med dette arbejde?

Litteratur

 • Akselvoll, M.Ø. (2021): Historisk har der aldrig været så mange forventninger til forældre som i dag. I: Børnehøjde, 2.10.2022. 
 • Børne- og socialministeriet (2018): Den styrkede pædagogiske læreplan – Rammer og indhold https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
 • Damgaard, M. (2020): Er vi gode nok til at udvikle vores måder at gøre forældresamarbejde på? I: Børnehøjde, Dafolo, nr. 6, 2. årgang, juni 2020.
 • Elverkilde, S. (2020): Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer. I: Børnehøjde, Dafolo, nr. 6, 2. årgang, juni 2020.
 • Høyrup, A. R. (2021): At sende på samme frekvens. Pædagoger og forældres tillidsarbejde i danske vuggestuer. I: Dansk pædagogisk tidsskrift, udgave 1, 2021.
 • Matthiesen, N. m.fl. (2021): Skal vi vinke? Tillid, kommunikation og pædagogik i forældresamarbejde i dagtilbud. Akademisk forlag.
 • Ringsmose, M. (2014). Kollegial feedback og forældresamarbejde. I: A. Kastrup Jensen & A. Risager (Eds.), Morgendagens pædagoger: grundlæggende viden og færdigheder (1. bogklubudgave ed., pp. 335). Kbh.: Gyldendals Bogklubber.

Om forfatteren

Mathilde arbejder med efter- og videreuddannelse samt konsulent- og udviklingsopgaver i forhold til 0-6 års området hos VIA University College. Hun er optaget af samarbejdet mellem pædagoger og forældre, og hvordan vi sikrer en god sammenhæng mellem dagtilbud og hjem, og hvordan vi kan inddrage lokalsamfundet i dette samarbejde og medvirke til at styrke dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø. Desuden er Mathilde optaget af at bidrage til og hjælpe kommunerne med at kvalificere arbejdet med at skabe gode læringsmiljøer, der fremmer børns alsidige personlige udvikling og læring.

Mere inspiration

Pædagogisk leder: Efteruddannelse løfter din pædagogiske faglighed og børns trivsel
Artikel Gå til siden
Skærm som pause i dagtilbud –  den nye sut?
Artikel Gå til siden
Børnefællesskaber i dagtilbud - en trussel mod trivsel?
Artikel Gå til siden
Skærmtid påvirker børn - men hvordan?
Artikel Gå til siden