Forældresamarbejde - Skab sammenhæng mellem dagtilbud og hjem

Hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældre om børns læring, udvikling, dannelse og trivsel skal fremgå af den pædagogiske læreplan. Alle skal have mulighed for at klare sig godt i livet, hvilket et godt og konstruktivt forældresamarbejde er med til at sikre.

Artikel: forældresamarbejde - skab sammenhæng mellem dagtilbud og hjem

Samarbejdet mellem dagtilbud og hjem har de seneste år fået ekstra opmærksomhed og er med den styrkede pædagogiske læreplan blevet tilskrevet særlig betydning for udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet i dagtilbud. Et tillidsfuldt, ærligt og konstruktivt samarbejde mellem dagtilbud og hjem har afgørende betydning for barnets læring, udvikling, dannelse og trivsel (Børne- og Socialministeriet 2018, Egelund & Dyssegaard 2016, Jensen, Petersen & Wind 2015, Kousholt & Berliner 2013). Men hvordan skaber vi et godt og konstruktivt samarbejde, og hvilke faktorer er afgørende? 

Med udgangspunkt i aktuel forskning, kan man med nedenstående model beskrive fire aspekter af den pædagogiske praksis, som har betydning for samarbejdet mellem det pædagogiske personale og forældrene. De fire aspekter er: 

 • Den pædagogiske kultur
 • Et ressource- og procesorienteret perspektiv 
 • Relationsarbejde 
 • Fællesskabet mellem forældrene

 

Model til forældresamarbejde

 

Den pædagogiske kultur

Det første aspekt handler om den pædagogiske kultur og hvilket kollegialt samarbejde, der er til stede i dagtilbuddet. For at det pædagogiske personale skal kunne varetage et tillidsfuldt, ærligt og konstruktivt samarbejde, er det afgørende, at personalet selv indgår i et tillidsfuldt og ærligt personalemiljø, og at der er afsat tid og ressourcer til at udøve den fornødne indsats. Desuden er det nødvendigt, at det pædagogiske personale indgår i et reflekterende og udviklende personalemiljø.

Her skal personalet i samarbejde med ledelsen løbende forholde sig refleksivt til den pædagogiske praksis, herunder forældresamarbejdet og relationen til forældrene. Den refleksive praksis må tage udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, hvor de centrale elementer heri må skabe fundament for fælles retning og forståelse af den pædagogiske praksis. 

Forældrenes ressource og relationsarbejde

Det andet aspekt beskriver, hvordan et ressource- og procesorienteret perspektiv er afgørende for forældresamarbejdet. I relationen til forældrene er det nødvendigt, at det pædagogiske personale arbejder ud fra et ressource- og procesorienteret perspektiv, hvor fokus er på forældrenes ressourcer og kompetencer, og hvordan de kan udvikle dem. I relationen til forældrene må det pædagogiske personale vise forståelse for og acceptere, at forandringer kan tage tid, men at forandringer og udvikling sker ved at fokusere på forældrenes ressourcer.

Samtidig handler det om at igangsætte konkrete tiltag, hvor forældrene skal højne tilknytning til og forståelse for institutionen. Derudover er det afgørende med en tillidsfuld relation med en åben, gensidig og anerkendende dialog. Den tillidsfulde relation er altafgørende for et godt samarbejde, hvor forældrene bliver inddraget som ligeværdige samarbejdspartnere. Det forudsætter, at det pædagogiske personale ikke forsørger at lave om på forældrene, men netop anerkender og møder forældrene med fokus på deres ressourcer. Det understreger og beskriver det tredje aspekt, hvor det at opbygge en tillidsfuld relation til forældrene er nødvendig for overhovedet at kunne samarbejde.  

Fællesskabet mellem forældrene

Det fjerde og måske ofte overset aspekt i samarbejdet mellem dagtilbud og hjem er fællesskabet mellem forældrene. Forskning viser, at især gruppebaserede aktiviteter, som omfatter både børn, forældre og pædagoger, giver markant flere positive effekter på børns kognitive og adfærdsmæssige udvikling (Berliner 2014, Egelund & Dyssegaard 2016, Kousholt & Berliner 2013). Derfor bliver det betydningsfuldt, at det pædagogiske personale formår at skabe rum for, at forældrene sammen med deres børn kan deltage i planlagte aktiviteter og arrangementer.

Ved at skabe rum for at forældrene kan mødes med hinanden, får de mulighed for at udveksle erfaringer og refleksioner omkring specifikke emner, som de er optaget af, og som udfordrer dem i hverdagen. Forældreråd og forældrebestyrelse spiller i denne sammenhæng en afgørende rolle og kan understøtte det pædagogiske personales arbejde med forældresamarbejde.

Referencer

 • Berliner, P. (2014). Forældresamarbejde styrker social resiliens Vera, 67, 36-41.
 • Børne- og Socialministeriet (2018). Den styrkede pædagogiske læreplan. Rammer og indhold.  
 • Egelund, N., & Dyssegaard, C. B. (2016). Systematisk kortlægning om forældreinvolvering og forældresamarbejde, der kan fremme læring hos børn og unge med ressourcesvag social baggrund i dagtilbud og skole.
 • Jensen, B. f. (2009). Effekter af indsatser for socialt udsatte børn i daginstitutioner: HPA-projektet (1. udgave ed.). Kbh.: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
 • Jensen, N. R., Petersen, K. E., & Wind, A. K. (2015). Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto‐lignende boligområder.
 • Kousholt, D., & Berliner, P. (Eds.). (2013). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud: modelprogram: VIDA-forskningsrapport. Kbh.: VIDA-projektet.
 • Ringsmose, M. (2014). Kollegial feedback og forældresamarbejde. I: A. Kastrup Jensen & A. Risager (Eds.), Morgendagens pædagoger: grundlæggende viden og færdigheder (1. bogklubudgave ed., pp. 335). Kbh.: Gyldendals Bogklubber.

Om Mathilde T. Carstens Damgaard

Mathilde er adjunkt hos VIA University College, og arbejder med efter- og videreuddannelse samt konsulent- og udviklingsopgaver opgaver i forhold til 0-6 års området. Hun er optaget af samarbejdet mellem pædagoger og forældre, og hvordan vi sikrer en god sammenhæng mellem dagtilbud og hjem, og hvordan vi kan inddrage lokalsamfundet i dette samarbejde og medvirke til at styrke dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø. Desuden er Mathilde optaget af at bidrage til og hjælpe kommunerne med at kvalificere arbejdet med at skabe gode læringsmiljøer, der fremmer børns alsidige personlige udvikling og læring.

Mere inspiration

Hvad er professionelle læringsfællesskaber (PLF)?
Gå til siden
3 didaktiske perspektiver: Sådan arbejder du med bæredygtighed i undervisningen
Gå til siden
Er du lærer? 5 gode grunde til at blive praktikvejleder i skolen
Artikel Gå til siden
3 indledende greb til bæredygtig dannelse i dagtilbud
Gå til siden
Evaluering af pædagogisk praksis - fra tanke til handling
Gå til siden