Hvad er tidlig indsats? Og hvorfor er det så vigtigt?

Tidlig indsats handler om, at der sættes ind så tidligt som muligt over for børn, unge og familier i udsatte positioner.

Tidlig indsats kan både forstås som tidlig i alder og tidlig i forhold til et problems opståen. Vi ved, at en tidlig indsats er afgørende for børn og unge, som er i udsathed eller risiko for at komme det. Jo før vi sætter ind, jo større er chancen for at forhindre problemer i at opstå eller udvikle sig. 

Socialebegreber.dk definerer en tidlig indsats som en indsats, hvor det primære sigte med indsatsen er forebyggelse. Det vil sige en indsats, der har til formål at forhindre problemer i at opstå eller udvikle sig.

En tidlig indsats kan igangsættes på alle tidspunkter i børn og unges liv alt efter problemets karakter, opståen og udvikling. Tidlige indsatser kan i forlængelse heraf variere i forhold til, om der er tale om primær forebyggelse (at forhindre, at problemer opstår), sekundær forebyggelse (at opspore og begrænse et problem tidligst muligt) eller tertiær forebyggelse (at hindre tilbagefald, udvikling eller forværring af et problem).

En tidlig indsats skal altså forstås som, at der handles så tidligt som muligt for at forebygge problemer, så alle børn og unge får de bedst mulige betingelser for at trives, udvikle sig og lære. Det kan både handle om, at man iværksætter indsatser for børn og unge hurtigt og med et forebyggende sigte i forhold til problemers opståen og udvikling. I forlængelse heraf kan det også handle om, at man iværksætter forebyggende indsatser i de tidlige år af et barns liv, hvor der skabes et afgørende fundament for barnets senere trivsel og muligheder for en sund udvikling og læring.

Se også efteruddannelsen tidlig indsats i dagtilbud

Hvad er tidlig indsats? Hvorfor tidlig indsats?

Tidlig indsats i forhold til problemers opståen og udvikling

Mange af landets kommuner arbejder i disse år på en strategisk omstilling af området for socialt udsatte børn og unge mod en tidligere forebyggende og mere helhedsorienteret indsats. Omstillingen er bl.a. inspireret af erfaringer fra Sverige og har fokus på at sikre en sammenhængende forebyggende indsats på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet.

Det handler om at styrke et forebyggende mindset hele vejen rundt, og målet er dels en tidligere opsporing af børn og unge med behov for støtte, dels en iværksættelse af relevante, effektive indsatser, inden problemerne vokser sig større.

Tidlig indsats i barnets første leveår

Der har i de seneste år været et stort fokus på forskning, som viser, at forskelle i livschancer grundlægges i de allerførste leveår. De tidlige år i et barns liv er et åbent vindue for læring og udvikling både personligt, socialt og fagligt. Hvis denne mulighed misses, er det meget vanskeligt at rette op på senere i livet. Udfordringer i forhold til fx mistrivsel og adfærdsproblemer hos det helt lille barn øger således markant risikoen for social udsathed i ungdommen og i voksenlivet. Derfor arbejdes der mange steder på at styrke den tidlige forebyggende indsats i de tidlige leveår - allerede fra barnet ligger i maven.

Et vigtigt initiativ på dette område er Småbørnsalliancen, som blev startet i 2016. Her arbejder en bred kreds af organisationer, myndigheder, fonde, fagprofessionelle, videnmiljøer og engagerede enkeltpersoner sammen med det mål at sætte børnenes behov i centrum og bidrage til at sikre læring og livsduelighed til alle danske børn. Alliancen lancerede i begyndelsen af 2018 Småbørnsløftet, som skal sikre gensidige forpligtelser om samarbejde på tværs af sektorer og inddragelse af civilsamfundet omkring to ambitiøse mål:

  • At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang
  • At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Hvorfor er en tidlig indsats så vigtig?

Både offentlige, private og civilsamfundsorganisationer landet over har de seneste år arbejdet ud fra ambitiøse mål og visioner for samarbejde på tværs og hurtighed i forløbene fra opsporing til handling for udsatte børn og unge. Og det kan også betale sig både i et menneskeligt og samfundsøkonomisk perspektiv. Jo tidligere, der handles på begyndende vanskeligheder hos børn, jo større er chancerne for at forhindre, at problemerne vokser sig store.

Referencer

  1. Egmont Fonden (2016) Egmont Rapporten 2016. En bedre start. Livsduelighed hos de allermindste
  2. Heckman, J.J. (2008) Return of investment: Cost vs. Benefits. University of Chicago
  3. KL (2018) Udsatte børn – Nøgletal 2018
  4. Rambøll Management Consulting (2016) Kortlægning af eksisterende viden om tidligere og forebyggende indsatser for socialt udsatte børn og unge. Rambøll for Socialstyrelsen
  5. SFI (2016) Livsduelighed. Notat
  6. Socialstyrelsen (2017) Strategisk ramme & Faglig retning. Koncept for omlægning til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner
  7. Socialstyrelsens Begrebssekretariat (2014) Socialebegreber.dk [29.6.2018]

Mere inspiration

Lærere: Sådan bruger vi UDL i undervisningen
Gå til siden
UDL: Sådan skaber du fleksible og inkluderende læringsmiljøer i skolen
Artikel Gå til siden
AI i skolen - hvorfor og hvordan?
Artikel Gå til siden
Pædagogisk leder: Efteruddannelse løfter din pædagogiske faglighed og børns trivsel
Artikel Gå til siden
Skærm som pause i dagtilbud –  den nye sut?
Artikel Gå til siden