De 18 nøgleprincipper inden for kognitiv stimulationsterapi (CST)

Kognitiv stimulationsterapi (CST) har dokumenteret effekt på kognition og livskvalitet for mennesker med mild til moderat demens. CST forløb afvikles i gruppesessioner med 6-8 deltagere og beror på 18 nøgleprincipper, du som gruppeleder skal kunne arbejde med i relation til den gruppeaktivitet og stimulering, der egner sig for mennesker med demens. Her får du introduceret metodens 18 principper.

De 18 nøgleprincipper inden for kognitiv stimulationsterapi

De 18 nøgleprincipper

1. Mental stimulering

Formålet med CST er primært stimulering i bred forstand - dvs. stimulere og aktivere deltagernes sanser, følelser, motorik og tankeliv. Alle dele af hjernen skal gerne aktiveres.

2. Nye ideer, tanker og associationer

Det handler om at understøtte nye ideer, tanker og associationer mere end det bare drejer sig om at trække på tidligere indlært information og minder fra fortiden.

3. Bruge orientering – både sanse- og følelsesmæssigt

Træning af orienteringspunkter som fx dato, navne, dagens valgte aktivitet og almindelige nyheder er vigtig. Men det er noget, der skal gøres diskret og forsigtigt.

4. Meninger – frem for fakta

Der skal fokuseres på folks styrkepunkter. Fokuseres der for meget på fakta, er der risiko for, at deltagerne med demens ofte kommer til at svare forkert. Fokus er på, at man skal udtrykke holdninger og meninger - det er meget mere interessant.

5. Anvende reminiscens som støtte i her-og-nu-situationer

Reminiscens er et nyttigt redskab til at genskabe orientering, og det er hovedformålet med CST. I mange af sessionerne er der grundlag for at sammenligne gammelt og nyt og reflektere over, hvordan ting med tiden har ændret sig.

6. Bruge stikord og genstande som igangsætter og støtte for erindringerne

Multisensoriske triggere som stimulerer flere sanser er meget vigtige, fordi hukommelsen fungerer bedre med stimulering fra flere sanser. Det er forskelligt, hvilke sanser folk bruger mest, så det er vigtigt at variere og inddrage alle sanser.

7. Sikre kontinuitet og sammenhæng mellem de enkelte mødegange

Hukommelse og indlæring understøttes ved, at man sørger for kontinuitet og sammenhæng imellem de enkelte møder i gruppen.

8. Indirekte snarere end direkte indlæring

Allerbedst er det, hvis folk ikke er alt for bevidste om, at de lærer noget og bliver stimuleret. Og at de snarere ser gruppen som et sted, hvor de udfordres og laver forskellige aktiviteter på en sjov og god måde.

9. Stimulere anvendelsen af sproget

Forskning har vist, at sprogfærdighederne øges efter CST. Det sætter gang i overvejelser om, hvordan ord er opbygget og hvordan de hænger sammen.

10. Stimulere til handlepræget aktivitet

Noget af det, der ofte svækkes hos mennesker med demens, er evnen til at planlægge og organisere egne handlinger. Derfor skal disse funktioner udfordres i CST.

11. Fokus i gruppen på den enkeltes styrker

Hvert menneske er unikt, med hver sin personlighed og livshistorie, og det skal man arbejde med i stedet for at fokusere på sygdommen og de tilhørende svækkelser.

12. Respekt

Folk har lov til at være forskellige, og man skal vise respekt for den enkelte - og for forskellige synspunkter i gruppen.

13. Engagement

Det er vigtigt at skabe engagement i gruppen og få alle deltagere involveret. Det meste af taletiden skal ligge hos gruppen.

14. Medinddragelse

Alle i gruppen skal inddrages – ingen må føle sig isoleret eller overset.

15. Valgmuligheder

Man skal hele tiden være opmærksom på, at gruppemedlemmerne skal have mulighed for at få alternative aktiviteter og angrebsmåder.

16. Sjov

I grupperne skal stemningen være let og motivere til mental aktivitet på en morsom og hyggelig måde i selskab med gode venner.

17. Fuld udnyttelse af gruppens ressourcer

Der er evidens for, at mennesker med demens – med den rette støtte – sagtens kan lære nyt. Men det kræver, at man giver det enkelte menneske rigelig tid, og at man er opmærksom på ikke at fylde for meget på eller overvælde med information.

18. Udbygge og styrke gruppens relationer

Gennem møderne i gruppen lærer folk hinanden ret godt at kende – det styrker relationerne.

Vil du være gruppeleder?

Vil du arbejde med CST evt. som gruppeleder, skal du sørge for at være uddannet i metoden, så du forstår og anvender alle 18 principper korrekt. Det er vigtigt at have det rette afsæt og de nødvendige faglige kompetencer og redskaber, hvis du skal stå i spidsen for CST forløb.

En vigtig opgave som gruppeleder er at have særlig fokus på at være åben, positiv og spontan, da det har direkte indvirkning på gruppens medlemmer. Du skal prøve at få alle til at tale sammen, så der ikke opstår mindre grupper, og dit fokus skal hele vejen igennem være på de mennesker, der er i gruppen og på de meninger og bidrag, de kommer med. Her skal du huske og respektere, at enhver mening er legitim - også selv om du kan se, at den ikke er korrekt. Det enkelte medlem må ikke korrigeres – det handler ikke om fakta, men om meninger og holdninger!

Se også videoen om CST gruppemøder

Ud over at du som gruppeleder skal kunne igangsætte flere former for stimulering, er det samtidig vigtigt, at du har øje for hele vejen igennem at inddrage en realitetsorientering og sørge for, at gruppesessionerne finder sted i en følsom og respektfuld social ramme, der giver den demente følelsen af ’den gode oplevelse’ i samtalerne med de andre gruppedeltagere.

Mere inspiration

Sundhedsplejen har nøglerolle i indsatsen mod børn og unges mistrivsel
Artikel Gå til siden
Hvad er Housing First? - Bolig først og dernæst social støtte
Artikel Gå til siden
Hvad er sundhedsfremme og forebyggelse hos mennesker med funktionsnedsættelser?
Artikel Gå til siden
Hvad er traumer? Håndter traumer fagligt og professionelt
Artikel Gå til siden