Hvad er traumer? Håndter traumer fagligt og professionelt

Der er forskellige former for traumer, og der er mange veje til at blive traumatiseret. Det kan ske for alle, og traumatisering skeler hverken til køn eller alder. Men fælles er det, at traumer fra fortiden påvirker fremtiden – i større eller mindre grad. Traumer er ofte overset i socialt arbejde, og det er et paradoks, da særlig international forskning peger på, at der er en sammenhæng mellem traumer og udsathed.

960x480-traume-siddende-mand--evu-04-22

Hvordan opstår et traume?

Et traume kan forstås som et sår eller en skade. Og et psykologisk traume opstår når indre og ydre ressourcer er utilstrækkelige til at håndtere en udefrakommende trussel.

Truslen udefra kan være overgreb eller omsorgssvigt. Det kan være andres død eller truslen på eget liv. Og det kan være misbrug i familien, vold, fysiske, - psykiske, - eller seksuelle overgreb eller nære familiemedlemmer, som er indsat i fængsel under opvæksten.

Traumer påvirker både hjerne og krop, og de kan udforme sig vidt forskelligt fra person til person. Det samme kan styrken af traumet. Påvirkninger kan være en hjerne der enten er i kamp-, flugt-, eller frys-”mode”, og ofte påvirkes kroppen med en negativ oplevelse af egen krop og med en trang til at bedøve og/eller være selvskadende.

Hos nogle forsvinder symptomerne efter uger eller måneder, imens andre udvikler en lidelse i forlængelse af den traumatiske oplevelse.

Særligt udsatte grupper

Hos nogen grupper af mennesker er det særligt vigtigt at have traumer og arbejdet med traumer for øje. International forskning peger fx på, at der er en sammenhæng mellem traumer og udsathed - også senere i livet. Bl.a. er der en højere forekomst af hjemløshed hos mennesker, der lever med et traume eller traumer.

Et amerikansk studie viser således, at helt op imod 80 til 90% af unge i hjemløshed er omsorgssvigtede – og lever på den baggrund ofte med en form fra traume.

Det er særlig vigtig viden på det sociale område, hvor arbejdet med traumer i forvejen er overset. 

Hvorfor skal traumer håndteres?

Traumer skal håndteres fordi de påvirker menneskers liv på gennemgribende vis på mange forskellige måder. Det kan vise sig ved undgåelse, genoplevelsesreaktioner, vedvarende stress og psykisk sårbarhed som fx depression og angst. Påvirkninger kan også vise sig ved tab af tro og håb på en anden fremtid end den, som vedkommende kigger ind i lige nu.

Når vi håndterer traumer i vores professionelle arbejde, gør vi det for at støtte mennesket eller borgeren i at leve et mere hensigtsmæssigt liv med bedre fremtidsudsigter end dem, de kigger ind i.

Hvordan skal traumer håndteres?

Helt grundlæggende skal vi i vores professionelle opgave arbejde med kontinuerligt at forstå det andet menneskes oplevelser og forebygge, at der sker misforståelser.

Vi skal regulere egne følelser, så vi er hensigtsmæssigt til stede relationelt for derved at hjælpe borgeren eller det andet menneske med at styrke sine meningsfulde relationer til andre mennesker. Meningsfulde relationer og trivsel er tæt knyttet sammen for mennesker og forbundet med mulighederne for at heale sine traumer.

Det er også vigtigt, at vi som professionelle er rolige og empatiske. Vi skal være nysgerrige og åbne, og vi skal selvfølgelig agere hensigtsmæssigt i vores faglige praksis.

Her er nogle centrale aspekter i vores professionelle arbejde, som du skal være opmærksom på, når du arbejder med mennesker, som kan have, eller du har mistanke om bærer på, traumer:

  • Tænk i korte og enkle interventioner
  • Fokuser på følelser og ikke adfærd
  • Forhold dig til konkrete og gerne aktuelle begivenheder
  • Afstem dig selv og din ageren med den, som du sidder overfor
  • Vær støttende og empatisk
  • Vær rolig og respektfuld
  • Tænk i sikkerhed og relation - det menneske, som bærer traumer med sig, oplever sandsynligvis at verden er utryg og usikker.

Metoder er vigtigt – men mennesket er vigtigst

Desuden er arbejdet med metoder også vigtigt, når du arbejder med mennesker med traumer, da metoder giver systematik og forudsigelighed - for begge parter. Men husk, at metoden aldrig kommer før mennesket. Det kræver sensitivitet over for det andet menneske at arbejde metodisk.

Savner du flere værktøjer og metoder i arbejdet med traumer?

Diplommodulet Problemstillinger og indsatsformer: traumer, omsorgssvigt og psykiske vanskeligheder ruster dig til at samarbejde med mennesker med traumer. Vi arbejder med nyeste viden om traumeinformerede indsatser og perspektiver på personer, der har været udsat for traumer. Tankerne følger Socialstyrelsens forståelse af traumebevidst tilgang (TBT)

Mere inspiration

Sundhedsplejen har nøglerolle i indsatsen mod børn og unges mistrivsel
Artikel Gå til siden
Hvad er Housing First? - Bolig først og dernæst social støtte
Artikel Gå til siden
Hvad er sundhedsfremme og forebyggelse hos mennesker med funktionsnedsættelser?
Artikel Gå til siden
Bliv praktikvejleder for socialrådgiverstuderende – få 7 grunde her
Artikel Gå til siden