Hvad er Housing First? - Bolig først og dernæst social støtte

Selvom antallet af mennesker i hjemløshed er faldende, sker det på baggrund af en stor stigning i årene fra 2009 og frem til 2017, hvor særligt stigningen af unge i hjemløshed var markant. Det efterfølgende politiske fokus udmøntede sig i hjemløseaftalen fra 2021, hvor Housing First vægtes som den gennemgående tilgang. Tilgangen er bygget omkring, hvad ordet i sig selv antyder: først en bolig - og med udgangspunkt i boligen modtager mennesket herefter praktisk social støtte.

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til at arbejde med hjemløshed, hvor en permanent bolig er udgangspunktet, og hvor den sociale og praktiske støtte knytter an til netop overgangen til og fastholdelse af en bolig - og denne kombination er de vigtigste indsatser i kampen mod hjemløshed.

Hvilken forskel gør Housing First?


Housing First-tilgangen viser sig at have en markant effekt på hjemløshed og risikoen for at ende i hjemløshed. For evalueringer (Socialstyrelsen 2022) viser, at otte til ni ud af ti borgere, som tilbydes en Housing First-baseret indsats, efterfølgende er i stand til at bo og blive i egen bolig. 
De danske erfaringer bekræfter således forudgående international viden om, at Housing First-tilgangen øger muligheden for at komme ud af hjemløshed markant (Pleace, 2019).
Tilgangen er anvendt sammen med støttemetoderne ACT, ICM eller CTI, som du hører mere om længere nede i artiklen. 

Hvad gør Housing First tilgangen særlig? 

Housing First-tilgangen vender så at sige tankegangen på hovedet og i stedet for at ”blive klar” til en bolig, så er boligen forudsætningen for at arbejde med at forandre sin livssituation.

Det er altså et brud med den såkaldte trappetrinsmodel, hvor fagpersoner vurderede, hvornår ”man var klar” – nu er udgangspunktet, at det kan man og at det giver den tryghed og sikkerhed, som gør, at forandringer er mulige.

Housing First hviler på otte kerneprincipper med udgangspunkt i principper om bolig og nabolag, samarbejde med mennesket, social og praktisk støtte samt recovery og skadereduktion. Kerneprincipperne fungerer hver for sig, men de kan ikke stå alene i Housing First tilgangen, hvor de alle er afhængige af hinanden, før indsatsen er helhedsorienteret.

housing-first-model.PNG

Model: Model af de otte kerneprincipper i Housing First tilgangen. Kerneprincipperne tager udgangspunkt i fire værdier med overskrifterne; Grundlæggende værdier, Social og praktisk støtte, Bolig og nabolag og Samarbejdet med borgeren. Under hver overskrift findes to kerneprincipper, de hænger sammen som følger: Recovery og Skadesreduktion er de to kerneprincipper under Grundlæggende værdier. En forpligtigelse til samarbejde med borgeren, så længe de har behov og Adskillelse af bolig og støttetilbud er de to kerneprincipper under Social og praktisk støtte. Boligen som basal menneskeret og Selvstændige borgere i almindeligt byggeri er de to kerneprincipper under Bolig og nabolag. Respekt, empati og medmenneskelighed og Borgerens behov for selvbestemmelse er de to kerneprincipper under Samarbejdet med borgeren.

Boligen er en basal menneskeret

Kerneprincippet i Housing First-tilgangen er, at boligen er en menneskeret – og et helt afgørende element i at menneskets livssituation kan stabiliseres, samt en forudsætning for at man kan arbejde med forandring.

Men boligen kan ikke stå alene. Indsatsen er en kombinationen af bolig og specialiseret social støtte, og kombinationen gør forskellen i forhold til, at overgangen fra hjemløshed eller i risiko for hjemløshed til bolig - og at fastholdelse i bolig lykkes. 

Recovery og støtte i eget hjem

Den sociale og praktiske støtte tager udgangspunkt i de behov, som mennesket selv definerer, og støtten udspringer derfor af det andet menneskes ønsker, drømme og håb - og ikke støttesystemets oplevelse af behov. 

Derved er det også tydeligt, at Housing First-tilgangen er funderet i recovery, hvor det er menneskets egen meningsfulde proces, som er bærende i forhold til at komme sig. Det betyder, at man lever et meningsfuldt liv på egne præmisser i egen bolig, og at det er mennesket selv – og ikke de professionelle – der definerer, hvornår man fuldt recovered.

Derved er den professionelles vigtigste opgave at understøtte recoveryprocessen gennem den specialiserede støtte med fokus på at overgå til og fastholde en bolig. 

Boligen skal gøres til et hjem

For at fastholdelsen af boligen lykkes, er det et vigtigt fokus og arbejdspunkt at gøre boligen til et hjem – for et hjem er svært at forlade, og et hjem er den trygge base og sikkerhed, som alle mennesker har krav på og for brug for. Hvorimod en bolig, som ikke er blevet til et hjem bare et sted uden tryghed, følelser og sikkerhed, som nemmere blot igen kan forlades for at vende tilbage til hjemløshed.

Housing First og støttemetoder

Den specialiserede støtte i Housing First-tilgangen omsættes i de tre forskellige støttemetoder Critical Time Intervention (CTI), Intensive Care Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT), som retter sig i mod mennesker med forskellige støttebehov

Disse tre støttemetoder danner rammen om den individuelle støtte. De adskiller sig særligt fra hinanden i spørgsmålet om tidsafgræsning af støtte eller ej.

Critical Time Intervention (CTI)

Critical Time Intervention - CTI retter sig mod mennesker, som forventes at blive i stand til at benytte de forskellige indsatser i de offentlige og civile hjælpesystemer relativt hurtigt. Derfor er CTI tidsafgrænset til ni måneder, som er inddelt i tre faser af hver tre måneder per fase. 

Intensive Care Management (ICM)

Intensive Care Management - ICM retter sig mod mennesker med et betydeligt behov for social og praktisk støtte over en længere og tidsubegrænset periode. 

Assertive Community Treatment (ACT)

Assertive Community Treatment - ACT er rettet mod mennesker, som har omfattende behov for støtte af både social og praktisk, sundhedsfaglig og administrativ karakter. ACT er kun i begrænset omfang afprøvet en dansk sammenhæng.
En anden væsentlig forskel på de tre metoder er, at med CTI og ICM-metoderne løftes opgaven af én koordinerende medarbejder, hvor støtten i ACT er organiseret i et team.

Støttemetoder beror på samme værdisæt

De tre specialiserede støttemetoder CTI, ICM og ACT hviler på det samme værdisæt som Housing First-tilgangen, og på mange måder kan støttemetoderne betragtes som rammemetoder. 

Til både Housing First-tilgangen og hver af de tre specialiserede støttemetoder er koblet en manual, som mere indgående beskriver både værdisæt, samt hvordan du omsætter både Housing First-tilgangen og de tre støttemetoder i praksis. 

Hjemløshed skal bekæmpes gennem Housing First

Set i lyset af de positive resultater som Housing First tilgangen understøtter, er der politisk lagt op til, at Housing First og de tre specialiserede støttemetoder skal være det bærende fundament i den fremtidige indsats i kampen mod at bekæmpe hjemløshed. 

Hjemløsereformen ligger op til at understøtte omlægningen til Housing First-baserede indsatser både gennem kompetenceudvikling og en ændret refusionsordning, som i højere grad understøtter overgangen til egen bolig og kortere ophold på midlertidige boformer. 

Andre meningsfulde metoder kan kobles til Housing First

Som en naturlig konsekvens af, at de tre specialiserede støttemetoder også er rammemetoder med en særlig systematik, kan det være nødvendigt at tage andre metoder i anvendelse i arbejdet. 

At de specialiserede støttemetoder er rammemetoder betyder konkret, at de har en systematik, nogle fokuspunkter (kerneelementer) og et værdisæt, som sætter rammen, hvor det kan være nødvendigt at supplere med andre metoder. 

Ofte vil metoder som den motiverende samtale (MI), netværkskortet eller forandringscirklen være redskaber, som uden problemer kan tages meningsfuldt i brug i et CTI-, ICM- eller ACT-forløb, fordi de hviler på samme værdisæt og gør det muligt at omsætte støttemetodernes fokuspunkter (kerneelementer) i konkret socialt arbejde med udgangspunkt i det menneske, hvis liv det handler om. 

Hvordan kommer du i gang?

Forudsætningen for at arbejde med Housing First og de specialiserede støttemetoder er, at du er trænet i dem. Det bliver du ved at gennemføre et metodekursus for hver støttemetode. 

Find metodekurser og mere om hver enkelt støttemetode

Hvis din kommune eller boform arbejder med Housing First-tilgangen, har et samarbejde med Socialstyrelsen eller måske overvejer det, kan du sikkert benytte dig at de kompetenceudviklingstilbud, som løber i 2023, 2024 og 2025. Du kan læse mere her: Housing First | VIA

Fælles kompetenceudvikling i støttemetoder

Er I flere, der vil uddannes og trænes i en eller flere støttemetoder, kan I få tilrettelagt et fælles metodekursus i den eller de metoder, som I ønsker, at jeres arbejdsplads skal bruge i jeres socialfaglige praksis. Du kan tage fat i Charlotte Vange Løvstad, chvl@via.dk og høre mere om de forskellige muligheder. 

Mere inspiration

Sundhedsplejen har nøglerolle i indsatsen mod børn og unges mistrivsel
Artikel Gå til siden
Hvad er sundhedsfremme og forebyggelse hos mennesker med funktionsnedsættelser?
Artikel Gå til siden
Hvad er traumer? Håndter traumer fagligt og professionelt
Artikel Gå til siden
Bliv praktikvejleder for socialrådgiverstuderende – få 7 grunde her
Artikel Gå til siden