Vidste du dette om enlige gamle mænd?

Enlige gamle mænd er en udsat gruppe – men hvad ved vi egentlig om dem? Hvilke forandringer ser vi hos det mandlige køn i disse år, og hvad betyder det for sundhed, trivsel og livskvalitet i den sene alder? Læs om de fire tendenser, der er værd at bide mærke i.

1: Mænd er mere afhængige af parforholdet

At være uden partner forbinder mange mænd med at være uden nære relationer. Og for dem er deres partner oftest den, de taler med om personlige ting. Her forholder det sig modsat hos kvinderne - de vender ofte ting på det personlige plan med andre i deres netværk. Det resulterer i, at mændene bliver mere afhængige af at være i et parforhold end kvinderne.

Studier viser, at mænd i højere grad end kvinder ønsker at leve i et parforhold. I en undersøgelse fortaget at TNS Gallup (1) blev en hel række samlevende og enlige mænd/kvinder interviewet. 68 procent af mændene gav udtryk for, at de har et klart mål om at have en fast partner, mens det blandt kvinder kun var 56 procent. Hos singlerne var det også flest mænd (47 procent), der svarede, at de er enlige, fordi de endnu ikke har fundet den rette partner, mens det kun var 35 procent af de enlige kvinder, der gav udtryk for det samme.

Resultaterne er med til at afspejle de forandringer, vi ser ske i mændenes hverdagsliv disse år. Det betyder fx, at mænd i dag udvikler og udviser større engagement i familielivet, omsorgsrollen og de nære relationer - en forandring der giver mændene en større afhængighed af familiens nære relationer.

2: Enlige mænd lever kortere tid

De nære relationer er afgørende for trivsel og sundhed, og samlivsstatus er en afgørende faktor, der virker ind på menneskets helbred. Begge køn har en kortere levetid, hvis de er enlige – ugifte, fraskilte eller i enkestand. Men effekten på levetiden for mænd er klart mere negativ end for kvinder (2). Mænd, der er enlige, lever over syv år kortere end mænd, der lever i parforhold. For kvinder er effekten af at være single omkring det halve.

Derudover er 40-50-årige enlige mænds dødelighed to og en halv gange så stor som mænd i et parforhold. Og når mændene når op i 80-90 års alderen er dødeligheden for de enlige mænd hele 30 procent højere end de gifte mænds (2).

Parforholdet viser sig altså at have en afgørende indvirkning på ældre mænds sundhed, trivsel og levetid.

3: Mænd med kort uddannelse har dårligere helbred

Fra tidligere at være det højest uddannede køn er mænd i dag på vej til at blive det lavest uddannede køn, og samtidig det køn med flest uden uddannelse. Det betyder også, at der er flere mænd bosat i landdistrikterne, mens de er i mindretal i de centrale større byer (2).

Med denne kønslige skæve urbanisering ser vi, at mænd med kort uddannelse og lav indtjening, som regel også har den korteste levetid samt et dårligere fysisk og psykisk helbred. De trives dårligere og er uden nære relationer og familieliv.

4: Antallet af enlige gamle mænd vokser

Antallet af enlige, ældre mænd stiger kraftigt i disse år. Fra 1990 til 2016 er antallet af enlige mænd over 65 år steget med 41 procent, mens antallet af alle ældre kun er steget med 34 procent (2).

Stigningen i antallet af enlige ældre mænd kan primært forklares med, at mænd har øget deres middellevetid mere end kvinder. I 1990 var middellevetiden for mænd 72,2 år, mens den var steget til 78,6 år i 2015. For kvinder steg middellevetiden fra 77,8 til 82,5 år. Forskellen mellem mænd og kvinders middellevetid er altså faldet fra 5,6 år til 3,9 år (2).

Vidste du dette om enlige gamle mænd?

Behov for mere viden - forskningsprojekt

Vores kommuner, læger, plejepersonale mv. har behov for mere viden om de enlige ældre mænds hverdagsliv. Hvilke forventninger har enlige ældre mænd fx til deres alderdom? Hvad ser de som ”det gode liv”? Og hvordan hænger det sammen med deres hverdagsliv og livskvalitet?

Det er nogle af de spørgsmål, som et forskningsprojekt i forskningscenter VIA Aldring & Demens, VIA University College, forsøger at finde svar på. Med svar på disse spørgsmål vil der målrettet kunne iværksættes indsatser og initiativer med fokus på at forbedre livskvaliteten for denne gruppe borgere.

Vores kommunale tilbud og sundhedssystemet skal være gearet til bedre at imødekomme de særlige behov, de ældre enlige mænd har for herigennem at øge mændenes livskvalitet og helbred. Samtidig skal vi have genereret mere viden om de mekanismer, der ligger bag mændenes position i og interaktion med de kommunale administrationer.

Kilder

  1. TNS Gallup for Berlingske Tidende, maj 2013
  2. Madsen S.A. Mænds sundhed og sygdomme. Samfundslitteratur 2014

Mere inspiration

Sundhedsplejen har nøglerolle i indsatsen mod børn og unges mistrivsel
Artikel Gå til siden
Hvad er Housing First? - Bolig først og dernæst social støtte
Artikel Gå til siden
Hvad er sundhedsfremme og forebyggelse hos mennesker med funktionsnedsættelser?
Artikel Gå til siden
Hvad er traumer? Håndter traumer fagligt og professionelt
Artikel Gå til siden
Bliv praktikvejleder for socialrådgiverstuderende – få 7 grunde her
Artikel Gå til siden